Graduate Students

M.Sc. Students

Name   Supervisor
  E-mail
Bohnert, Sara   Dr. J Mikler/Richardson    stb826@mail.usask.ca
Omran, Entesar Dr. L. Liu eao266@mail.usask.ca
Sandhawalia, Sukhpreet    Dr. K. Desai sus334@mail.usask.ca

Ph.D. Students

Name   Supervisor
  E-mail
Ahmed, Mohamed Dr. V. Gopalakrishnan    msa780@mail.usask.ca
Dhar, Indu Dr K. Desai/L. Wu stb826@mail.usask.ca
Hossain, Md Mokarram    Dr. L. Liu mdh558@mail.usask.ca
Khalaj, Siavash Dr. C. Taghibiglou sik726@mail.usask.ca
Lin, Hanbin Dr. G. Sawicki hal016@mail.usask.ca
Peery, Harry   Dr. J.S. Richardson harrypeery@sasktel.net
Su, Yang Dr. L. Liu/L. Wu yas467@mail.usask.ca